ລະບົບສະຖິຕິການຄ້າຕ່າງປະເທດ (Laotradestat) ເປັນລະບົບໜຶ່ງໃນການສະໜອງຕົວເລກສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນສິນຄ້າ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕົວເລກສະຖິຕິການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ດຸນການຄ້າ

ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ 15 ອັນດັບສູງສຸດ

Logo © 2024 DFT, Ministry of Industry and Commerce. Powered By SITC Lao